Naninhas Malha | Soft Dog Palha 2

Naninhas Malha | Soft Dog Palha 2


Naninha P - 30cm x 30cm
Naninha G - 45cm x 45cm

Soft P - Ref.: 1100 
Soft G - Ref.: 1000